Cài đặt hệ thống

Cung cấp dịch vụ về các hệ thống điều khiến trung tâm thông minh của York như iTouch Manager, BACnet®, LonWorks®

  • Cài đặt hệ thống điều khiển trung tâm tại công trình cho phép đưa vào vận hành
  • Hướng dẫn vận hành và sử dụng cho các hệ thống điều khiển trung tâm tại công trình
  • Các dịch vụ khác liên quan tới hệ thống điều khiển trung tâm: Bảo trì, khắc phục sự cố ...