Dự án cung cấp hệ thống ĐHKK trung tâm York 

Tổng CS 106HP.

Cao ốc văn phòng và cho thuê