Những siêu phẩm. 😉 2 tổ dòng X đã được định cư tại factory Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Khu CN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc