Quan điểm của Công ty TNHH Tốt Việt Nam về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp.

1. Bằng việc cam kết thực hiện, Tốt Việt Nam sẽ thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên khắp toàn cầu đối với toàn thể cổ đông, và từ đó nâng cao giá trị của Tập đoàn và góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. 

2. Dựa trên hoạt động giám sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức doanh nghiệp, Tốt Việt Nam sẽ chủ động thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với ưu tiên đóng góp cho xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: 

 - Kiến tạo và xây dựng giá trị mới bằng cách dự đoán nhu cầu mới của khách hàng trong tương lai; 
Chủ động sáng tạo để phát triển và cải tiến môi trường trên mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản phẩm mới và đổi mới công nghệ nhằm xây dựng một thế giới với môi trường lành mạnh hơn; 
 - Tạo dựng mối quan hệ cạnh tranh nhưng thân thiện với tất cả đối tác kinh doanh bao gồm các nhà cung ứng; và 
 - Xây dựng môi trường làm việc khích lệ niềm tự hào và lòng nhiệt tình trong từng nhân viên. 
Ngoài ra, với vai trò là một công dân doanh nghiệp tốt, Tốt Việt Nam sẽ đóng góp hữu ích đối với từng cộng đồng làm cơ sở cho hoạt động của Công ty bằng việc nhận thức cao các nhu cầu của cộng đồng. 

3. Không chỉ đơn giản xem xét các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, Công ty Tốt Việt Nam tiên phong  kết hợp các sáng kiến về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp vào trong mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, liên kết và tích hợp các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với các hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm liên tục thực hiện các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đưa đến kết quả cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty. 

4. Tốt Việt Nam sẽ bám sát mục tiêu thực hiện các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo phương pháp độc đáo dựa trên ưu thế của Công ty, bao gồm bầu không khí tự do và dũng cảm, hệ thống quản lý lấy khách hàng làm trung tâm, lòng mến khách cùng với nhiều truyền thống và văn hóa quí báu khác và công nghệ kĩ thuật tiên tiến đứng hàng đầu thế giới. 

5. Công ty Tốt Việt Nam sẽ hoàn thành các trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bằng hệ thống truyền thông mang tính tương tác rộng rãi với xã hội, thực hiện trách nhiệm và duy trì tính minh bạch cao.  
 
Hướng dẫn Tuân thủ của Công ty

Hướng dẫn tuân thủ này qui định cụ thể hoạt động giám sát như là cơ sở thiết yếu cho mục đích tuân thủ của tất cả đại lý thuộc Công ty, từng cán bộ quản lý và nhân viên tham gia phục vụ trong hệ thống phủ khắp toàn cầu của Công ty. 

Mỗi đại lý, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm của công ty dựa trên các hướng dẫn nêu trên như là qui chuẩn hoạt động phù hợp mọi khác biệt về hệ thống pháp luật và thông lệ áp dụng của mỗi quốc gia và khu vực và duy trì tính tuân thủ chặt chẽ. 

1. Cung ứng Sản phẩm và Dịch vụ An toàn, Chất lượng cao 

Công ty Tốt Việt Nam cam kết nổ lực bảo đảm tính an toàn và chất lượng của tất cả sản phẩm và dịch vụ cung ứng dựa trên quan điểm lấy khách hàng làm trung tâm. Khi có vấn đề phát sinh liên quan tính an toàn, Công ty sẽ có kế hoạch hành động ứng phó phù hợp ngay. 

2.Tự do Cạnh tranh và Kinh doanh Công bằng 

Công ty Tốt Việt Nam cam kết tiến hành mọi hoạt động kinh doanh công bằng tuân thủ qui chế và qui định liên quan hoạt động cạnh tranh và kinh doanh công bằng áp dụng trong từng quốc gia và khu vực. 


3.Quản lý Đúng đắn và Sử dụng Thông tin 

Công ty Tốt Việt Nam cam kết quản lý đúng đắn và sử dụng hiệu quả mọi thông tin bảo mật của doanh nghiệp, thông tin bảo mật tiếp nhận từ các doanh nghiệp khác, và thông tin cá nhân của khách hàng và nhân viên, và Công ty sẽ không tìm cách thu thập thông tin bằng các biện pháp không phù hợp.

4. Cung cấp Thông tin Công ty Hợp thời và Hợp lý 

Hướng đến mục tiêu trở thành một “doanh nghiệp công khai” có tính minh bạch cao và được xã hội tôn trọng, Công ty Tốt Việt Nam sẽ chủ động cung cấp thông tin của công ty một cách đúng lúc không những đối với cổ đông và nhà đầu tư mà còn cả đối với toàn thể cộng đồng xã hội, và tích cực tham gia trao đổi thông tin hai chiều. 

Hướng dẫn tuân thủ này qui định cụ thể hoạt động giám sát như là cơ sở thiết yếu cho mục đích tuân thủ của tất cả khách hàng, doanh nghiệp thuộc Công ty, từng cán bộ quản lý và nhân viên tham gia phục vụ trong hệ thống phủ khắp toàn cầu của Công ty.